Tổng hợp tình hình công khai

                                                                                                                     
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số QĐ/VB Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Nội dung đang được cập nhật...          
Go to Top