Trang chủ > Chuyên mục > Công khai ngân sách địa phương > Tình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số công văn Ngày công bố Tải về
1 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023 2023 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 2211/STC-QLNS 05/07/2023
2 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2023 2023 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1113/STC-QLNS 07/04/2023
3 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương năm 2022 2022 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 156/STC-QLNS 15/01/2023
4 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương Quý III năm 2022 2022 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 3256/STC-QLNS 15/10/2022
5 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 2022 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 2197/STC-QLNS 15/07/2022
6 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2022 2022 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1095/STC-QLNS 15/04/2022
7 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021 2021 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 3343/STC-QLNS 15/10/2021
8 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 2021 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 2141/STC-QLNS 15/07/2021
9 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2021 2021 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1037/STC-QLNS 23/04/2021
10 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020 2020 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 2570/STC-QLNS 16/10/2020
11 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020 2020 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1759/STC-QLNS 15/07/2020
12 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2020 2020 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 929/STC-QLNS 16/04/2020
13 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương năm 2020 2020 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 124/STC-QLNS 15/01/2020
14 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương năm 2019 2019 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 112/STC-QLNS 14/01/2020
15 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng năm 2019 2019 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 2481/STC-QLNS 15/10/2019
16 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng năm 2019 2019 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1706/STC-QLNS 15/07/2019
17 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2019 2019 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1129/STC-QLNS 14/05/2019
18 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng 2018 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 2151/STC-QLNS 11/10/2018
19 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng 2018 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1628/STC-QLNS 27/07/2018
20 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý I 2018 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 957/STC-QLNS 14/05/2018
Go to Top