Dự toán NSĐP trình HĐND

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số công văn Ngày công bố Tải về
1 Dự toán ngân sách địa phương trình HĐND tỉnh 2023 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 132/STC-QLNS 12/01/2023
2 Dự toán ngân sách địa phương trình HĐND tỉnh 2022 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 4204/STC-QLNS 15/12/2021
3 Dự toán ngân sách địa phương trình HĐND tỉnh 2021 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 3166/STC-QLNS 15/12/2020
Go to Top