Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định

                                                                                                                     
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC HĐND QUYẾT ĐỊNH
 
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số công văn Ngày công bố Tải về
1 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2023 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 28/QĐ-UBND 19/01/2023
2 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2022 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 26/QĐ-UBND 13/01/2022
3 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2021 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 23/QĐ-UBND 21/01/2021
4 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2020 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 19/QĐ-UBND 14/01/2020
5 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2019 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 42/QĐ-UBND 24/01/2019
6 Công khai dự toán ngân sách tỉnh 2018 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 209/QĐ-UBND 16/05/2018
7 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2017 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 67/QĐ-UBND 25/01/2017
8 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2016 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 57/QĐ-UBND 05/02/2016
9 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2014 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 64/QĐ-UBND 04/02/2015
10 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2014 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 49/QĐ-UBND 12/02/2014
Go to Top