Báo cáo tình hình nợ công

STT Tiêu đề Tải về
1 Báo cáo tình hình vay và trả nợ của tỉnh Gia Lai 6 tháng đầu năm 2023
2 Báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2022
3 Báo cáo kết quả thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2021
Go to Top