Trang chủ > Chuyên mục > Công khai ngân sách địa phương
                                                                                         
STT NỘI DUNG CÔNG KHAI
1 Dự toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân
2 Dự toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân quyết định
3 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương trong năm (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)
4 Quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn
5 Tổng hợp tình hình công khai
6 Kết luận Thanh tra, Kiểm toán
7 Công khai dự toán, quyết toán của Sở Tài chính
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số công văn Ngày công bố Tải về
1 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023 2023 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 2211/STC-QLNS 05/07/2023
2 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2023 2023 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1113/STC-QLNS 07/04/2023
3 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2021 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 27/QĐ-UBND 19/01/2023
4 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2023 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 28/QĐ-UBND 19/01/2023
5 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương năm 2022 2022 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 156/STC-QLNS 15/01/2023
6 Dự toán ngân sách địa phương trình HĐND tỉnh 2023 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 132/STC-QLNS 12/01/2023
7 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương Quý III năm 2022 2022 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 3256/STC-QLNS 15/10/2022
8 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 2022 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 2197/STC-QLNS 15/07/2022
9 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2022 2022 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1095/STC-QLNS 15/04/2022
10 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2022 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 26/QĐ-UBND 13/01/2022
11 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2020 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 25/QĐ-UBND 13/01/2022
12 Dự toán ngân sách địa phương trình HĐND tỉnh 2022 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 4204/STC-QLNS 15/12/2021
13 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2021 2021 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 3343/STC-QLNS 15/10/2021
14 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 2021 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 2141/STC-QLNS 15/07/2021
15 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2021 2021 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1037/STC-QLNS 23/04/2021
16 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2021 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 23/QĐ-UBND 21/01/2021
17 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2019 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 20/QĐ-UBND 20/01/2021
18 Dự toán ngân sách địa phương trình HĐND tỉnh 2021 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 3166/STC-QLNS 15/12/2020
19 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020 2020 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 2570/STC-QLNS 16/10/2020
20 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020 2020 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1759/STC-QLNS 15/07/2020
21 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2020 2020 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 929/STC-QLNS 16/04/2020
22 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương năm 2020 2020 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 124/STC-QLNS 15/01/2020
23 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2018 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 20/QĐ-UBND 14/01/2020
24 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương năm 2019 2019 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 112/STC-QLNS 14/01/2020
25 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2020 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 19/QĐ-UBND 14/01/2020
26 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng năm 2019 2019 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 2481/STC-QLNS 15/10/2019
27 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng năm 2019 2019 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1706/STC-QLNS 15/07/2019
28 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2019 2019 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1129/STC-QLNS 14/05/2019
29 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2019 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 42/QĐ-UBND 24/01/2019
30 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2017 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 32/QĐ-UBND 17/01/2019
31 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương 9 tháng 2018 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 2151/STC-QLNS 11/10/2018
32 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng 2018 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 1628/STC-QLNS 27/07/2018
33 Công khai dự toán ngân sách tỉnh 2018 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 209/QĐ-UBND 16/05/2018
34 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2016 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 205/QĐ-UBND 15/05/2018
35 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý I 2018 Theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 957/STC-QLNS 14/05/2018
36 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2017 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 67/QĐ-UBND 25/01/2017
37 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2015 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 68/QĐ-UBND 25/01/2017
38 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2014 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 58/QĐ-UBND 05/02/2016
39 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2016 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 57/QĐ-UBND 05/02/2016
40 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2014 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 64/QĐ-UBND 04/02/2015
41 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2013 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 63/QĐ-UBND 04/02/2015
42 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2012 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 50/QĐ-UBND 12/02/2014
43 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách 2014 Theo Thông tư số 03/2005/TT-BTC 49/QĐ-UBND 12/02/2014
Go to Top