Phòng chống tham nhũng

 |<  < 1 - 2  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 của Sở Tài chính
2 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2022 của Sở Tài chính
3 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Tài chính
4 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng Quý I năm 2022 của Sở Tài chính
5 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 của Sở Tài chính
6 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021 của Sở Tài chính
7 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Tài chính
8 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng Quý I năm 2021 của Sở Tài chính
9 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2021
10 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 của Sở Tài chính
11 Báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021
12 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020 của Sở Tài chính
13 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Tài chính
14 Báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
15 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng Quý I năm 2020 của Sở Tài chính
16 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 của Sở Tài chính
17 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
18 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài chính
19 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
20 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài chínhCHUYÊN MỤC PHÒNG - CHỐNG THAM NHŨNG

              Quyết định Về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng: pdf.gif
              Các văn bản Sở Tài chính đã ban hành về công tác phòng, chống tham nhũng:

STT Tên văn bản Ngày ban hành Ký hiệu/Tải văn bản
  NĂM 2020    
1 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng Quý I năm 2020 của Sở Tài chính 24/3/2020 47/BC-STC
2 Báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 27/5/2020 89/BC-STC
3 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Tài chính 23/6/2020 104/BC-STC
4 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020 của Sở Tài chính 23/9/2020 163/BC-STC
5 Báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 27/10/2020 186/BC-STC
6 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 của Sở Tài chính 24/12/2020 234/BC-STC
  NĂM 2019    
1 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng Quý I năm 2019 của Sở Tài chính 18/3/2019 37/BC-STC
2 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài chính 19/6/2019 82/BC-STC
3 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 30/8/2019 124/BC-STC
4 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài chính 23/9/2019 138/BC-STC
5 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 24/10/2019 160/BC-STC
6 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 của Sở Tài chính 24/12/2019 204/BC-STC
  NĂM 2018    
1 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 23/01/2018 04/KH-STC
2 Báo cáo tình hình kết quả thực hiện Chỉ thị, Kết luận về phòng, chống tham nhũng 02/3/2018 18/BC-STC
3 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2018 19/3/2018 23/BC-STC
4 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 18/6/2018 57/BC-STC
5 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng Quý III năm 2018 18/8/2018 91/BC-STC
6 Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 18/12/2018 141/BC-STC

Go to Top