Giá cả thị trường

STT Tiêu đề Tải về
1 Bảng giá cả thị trường tháng 8 năm 2023
2 Bảng giá cả thị trường tháng 7 năm 2023
3 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường tháng 6 và quý II năm 2023
4 Báo cáo giá cả thị trường tháng 5 năm 2023
5 Báo cáo giá cả thị trường tháng 4 năm 2023
6 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 3 và Quý I năm 2023
7 Báo cáo giá cả thị trường tháng 02 năm 2023
8 Báo cáo giá cả thị trường tháng 1 năm 2023
9 Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 12 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
10 Báo cáo giá cả thị trường tháng 11 năm 2022
11 Báo cáo giá cả thị trường tháng 10 năm 2022
12 Bảng giá cả thị trường quý III năm 2022
13 Bảng giá cả thị trường tháng 9 năm 2022
14 Bảng giá cả thị trường tháng 8 năm 2022
15 Bảng giá cả thị trường tháng 7 năm 2022
16 Bảng giá cả thị trường quý II năm 2022
17 Bảng giá cả thị trường tháng 6 năm 2022
18 Bảng giá cả thị trường tháng 5 năm 2022
19 Bảng giá cả thị trường tháng 4 năm 2022
20 Bảng giá cả thi trường tháng 3 năm 2022
21 Bảng giá cả thị trường quý I năm 2022
22 Bảng giả cả thị trường tháng 2 năm 2022
23 Bảng giá cả thị trường tháng 1 năm 2022
Go to Top