Kế hoạch

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Kế hoạch Xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020
2 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tài chính
3 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tài chính
4 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Tài chính
5 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của Sở Tài chính
6 Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của Sở Tài chính
7 Kế hoạch Duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Tài chính năm 2019
8 Kế hoạch triển khai Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 24/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
9 Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư và Kế hoạch số131-KH/TU ngày 29/5/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư
10 Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh
11 Kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác tại Sở Tài chính Gia Lai năm 2018
12 Kế hoạch Triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2018: "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên t
13 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính
14 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính
15 Kế hoạch kiểm soát cải cách hành chính năm 2018 của Sở Tài chính
16 Quyết định số 61/QĐ-STC ngày 07/9/2017 của Giám đốc Sở Tài chính V/v điều động, bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Quản lý ngân sách
17 Kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác tại Sở Tài chính Gia Lai năm 2017
18 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Sở Tài chính

Go to Top