Trang chủ  > Chuyên mục > Lấy ý kiến góp ý > Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở Tài chính tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở Tài chính tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH
I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND TỈNH BAN HÀNH
STT Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
1 Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác (không thuộc đối tượng là tài sản công) của tỉnh Gia Lai 07/04/2023
2 Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú áp dụng trên địa bàn tỉnh 07/04/2023
3 Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp GCNQSD Đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền dử dụng đất tài sản gắn liền với đất, phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh. 08/07/2022
4 Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 08/07/2022
5 Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 08/07/2022
6 Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 08/07/2022
7 Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 08/07/2022
8 Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, kê khai, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 08/07/2022
9 Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 08/07/2022
10 Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 1 Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 08/07/2022
11 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/12/2021
12 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/12/2021
13 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Gia Lai 10/12/2021
14 132/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Về việc sửa đổi một số điều của quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 20/12/2020
15 Nghị quyết số 130/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/12/2020
16 Nghị quyết số 124/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 Sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 98/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai 09/07/2020
17 Nghị quyết số 123/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 Ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 09/07/2020
18 Nghị quyết số 119/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu và nội dung chi, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai 11/12/2019
19 Nghị quyết số 116/2019/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 Quy định mức chi cho hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do cấp tỉnh tổ chức 10/09/2019
20 Nghị quyết số 115/2019/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 Về việc bãi bỏ một số quy định của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/09/2019
21 Nghị quyết số 106/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/07/2019
22 Nghị quyết số 109/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/07/2019
23 Nghị quyết số 110/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 Phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 10/07/2019
 
II.  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH
STT Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
1 Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 về việc Quy định việc lập dự toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển, nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 cho cấp huyện, cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 06/06/2023
2 Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 23/4/2023 về việc Quy định thẩm quyền quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai 04/05/2023
3 Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 23/4/2023 Ban hành Quy định về mức giá cụ thể đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai 23/04/2023
4 Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 (hệ số K) trên địa bàn tỉnh Gia Lai 14/04/2023
5 Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai 09/03/2023
6 Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; quyết toán phần vốn đầu tư công hỗ trợ đối với các dự án thực hiện theo hình thức sử dụng vốn đầu tư công hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng, các hình thức hỗ trợ hiện vật khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai 03/03/2023
7 Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 Ban hành Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai 28/02/2023
8 Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 Bãi bỏ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 19/01/2023
9 Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai 14/07/2022
10 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 Bổ sung quy định hệ số điều chỉnh giá đất của một số tuyến đường, vị trí, khu vực vào Phụ lục XII của Phụ lục kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 04/05/2022
11 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 24/4/2022 Quy định một số nội dung về báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai 24/04/2022
12 Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 24/9/2022 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai 24/09/2021
13 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 29/04/2021
14 Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 31/03/2021
15 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 Về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Ia Pa và huyện Phú Thiện, do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai sản xuất và cung cấp 03/11/2020
16 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 Quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 28/07/2020
17 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Gia Lai quản lý 14/01/2020
18 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 14/01/2020
19 Quyết định số 64/2019/QĐ_UBND ngày 25/12/2019 Quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 25/12/2019
20 Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 Về việc quy định tỷ lệ (mức) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên số tiền thu được từ xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 23/12/2019
21 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 Về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 09/12/2019
22 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh gia lai quản lý 22/11/2019
23 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 Quy định đối tượng khách trong nước được mời cơm áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh gia lai 19/09/2019
24 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai. 02/08/2019
25 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 Quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai 20/06/2019
26 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 Quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 06/05/2019
27 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai 01/03/2019
28 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 28/02/2019
Go to Top