Trang chủ  > Chuyên mục > Lấy ý kiến góp ý

Lấy ý kiến góp ý

STT Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
1 Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật thay thế Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp 11/09/2023 13/09/2023
2 dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quyết định quy mô, bố trí ngân sách cấp tỉnh thực hiện chính sách tín dụng, hỗ trợ tín dụng cho từng đối tượng, lĩnh vực, nội dung, hoạt động thuộc từng chương trình mục tiêu quốc gia và hỗ trợ các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 30/08/2023 30/09/2023
3 Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND tỉnh quy định mức mức chi đảm bảo cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai 24/08/2023 22/09/2023
4 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 22/08/2023 22/09/2023
5 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 21/08/2023 20/09/2023
6 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai 21/08/2023 20/09/2023
7 Dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ cụ thể cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 16/08/2023 16/09/2023
8 Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 14/08/2023 17/08/2023
9 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thu phí, lệ phí của Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến 07/07/2023 24/07/2023
10 Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 về việc Quy định việc lập dự toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển, nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 cho cấp huyện, cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 06/06/2023
11 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thị xã Ayun Pa và phê duyệt phương án giá nước sạch của Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai 18/05/2023 20/06/2023
12 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt phương án giá nước sạch của Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh 17/05/2023 18/06/2023
13 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thị xã An Khê, huyện Đak Pơ và phê duyệt phương án giá nước sạch của Công ty cổ phần nước Sài Gòn – An Khê 16/05/2023 17/06/2023
14 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Pleiku và phê duyệt phương án giá nước sạch của Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai 15/05/2023 15/06/2023
15 Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 23/4/2023 về việc Quy định thẩm quyền quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai 04/05/2023
16 Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 23/4/2023 Ban hành Quy định về mức giá cụ thể đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai 23/04/2023
17 Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai 17/04/2023 27/04/2023
18 Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 (hệ số K) trên địa bàn tỉnh Gia Lai 14/04/2023
19 V/v lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 14/04/2023 15/05/2023
20 Dự thảo thay thế Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí 11/04/2023 21/04/2023
21 Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác (không thuộc đối tượng là tài sản công) của tỉnh Gia Lai 07/04/2023
22 Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐND ngày 07/4/2023 về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú áp dụng trên địa bàn tỉnh 07/04/2023
23 Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai 09/03/2023
24 Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; quyết toán phần vốn đầu tư công hỗ trợ đối với các dự án thực hiện theo hình thức sử dụng vốn đầu tư công hỗ trợ bằng vật liệu xây dựng, các hình thức hỗ trợ hiện vật khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai 03/03/2023
25 Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 Ban hành Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai 28/02/2023
26 Dự thảo Nghị quyết Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác (không thuộc đối tượng là tài sản công) của tỉnh Gia Lai 24/02/2023 01/03/2023
27 Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 Bãi bỏ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 19/01/2023
28 Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo quyết định quy định việc lập dự toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống cho cấp huyện, cấp xã 19/01/2023 17/02/2023
29 Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo quyết định quy định phân cấp cho các cơ quan chủ quản quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 13/01/2023 13/02/2023
30 Dự thảo Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 04/11/2022 04/12/2022
31 Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai 02/11/2022 02/12/2022
32 Quyết định Ban hành Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai 14/09/2022 15/10/2022
33 V/v lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam 29/08/2022 15/09/2022
34 V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 22/08/2022 22/09/2022
35 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ 12/08/2022 23/08/2022
36 V/v góp ý Dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 08/6/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh. 22/07/2022 22/08/2022
37 Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai 14/07/2022
38 Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp GCNQSD Đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền dử dụng đất tài sản gắn liền với đất, phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh. 08/07/2022
39 Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 08/07/2022
40 Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 08/07/2022
41 Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 08/07/2022
42 Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 08/07/2022
43 Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, kê khai, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 08/07/2022
44 Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 08/07/2022
45 Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 1 Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 08/07/2022
46 V/v lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai 05/07/2022 05/08/2022
47 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 Bổ sung quy định hệ số điều chỉnh giá đất của một số tuyến đường, vị trí, khu vực vào Phụ lục XII của Phụ lục kèm theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 04/05/2022
48 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 24/4/2022 Quy định một số nội dung về báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai 24/04/2022
49 V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai 05/04/2022 04/05/2022
50 V/v lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. 05/04/2022 04/05/2022
51 V/v phối hợp xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai 15/03/2022 16/04/2022
52 V/v lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai 02/03/2022 05/04/2022
53 V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn thị xã Ayun Pa 21/01/2022 24/01/2022
54 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. 24/12/2021 28/12/2021
55 Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/12/2021
56 Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 Quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/12/2021
57 Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Gia Lai 10/12/2021
58 V/v tham gia ý kiến xây dựng Luật sửa đổi Luật 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội 16/11/2021 22/11/2021
59 V/v tham gia góp ý dự thảo quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP cho thời kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (lần 2). 01/10/2021 10/10/2021
60 Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 24/9/2022 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai 24/09/2021
61 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính theo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. 18/08/2021 25/08/2021
62 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20/10/2014 của Bộ Tài chính. 03/08/2021 10/08/2021
63 V/v tham gia góp ý dự thảo Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Gia Lai 13/07/2021 23/07/2021
64 V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính 20/05/2021 27/05/2021
65 V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 14/05/2021 21/05/2021
66 V/v rà soát dự thảo kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 13/05/2021 17/05/2021
67 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 29/04/2021
68 Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 13/04/2021 23/04/2021
69 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại tài nguyên tại bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh. 07/04/2021 20/04/2021
70 Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 Quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình và danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 31/03/2021
71 Dự thảo Tờ trình của UBND, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi, thời gian được hưởng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 28/01/2021 05/02/2021
72 Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp 06/01/2021 22/01/2021
73 Dự thảo bãi bỏ Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách của tỉnh Gia Lai 22/12/2020 25/12/2020
74 132/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Về việc sửa đổi một số điều của quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 20/12/2020
75 Nghị quyết số 130/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/12/2020
76 Dự thảo Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 04/12/2020 13/12/2020
77 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng 05/11/2020 11/11/2020
78 Dự thảo Thông tư quy định thu phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường. 04/11/2020 12/11/2020
79 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 Về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Ia Pa và huyện Phú Thiện, do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai sản xuất và cung cấp 03/11/2020
80 Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai 30/10/2020 12/11/2020
81 Xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định thu phí trong lĩnh vực chăn nuôi 29/10/2020 10/11/2020
82 Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai 25/09/2020 29/09/2020
83 Xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 293/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 23/09/2020 25/09/2020
84 Xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 223/2016/TT-BTC 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thừa phát lại; phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt /động Văn phòng Thừa phát lại 22/09/2020 25/09/2020
85 Xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 227/2016/TT-BTC và Thông tư số 112/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy 22/09/2020 25/09/2020
86 Xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 307/2016/TT-BTC quy định phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền 22/09/2020 25/09/2020
87 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 Quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 28/07/2020
88 Nghị quyết số 124/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 Sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 98/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai 09/07/2020
89 Nghị quyết số 123/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 Ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 09/07/2020
90 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 23/06/2020 05/07/2020
91 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai 02/06/2020 10/06/2020
92 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Gia Lai 01/06/2020 09/06/2020
93 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai 08/05/2020 13/05/2020
94 Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 05/05/2020 22/05/2020
95 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính 27/03/2020 01/04/2020
96 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính 19/03/2020 23/03/2020
97 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính 20/02/2020 26/02/2020
98 Dự thảo sửa đổi một số quy định của Nghị quyết số 98/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai 04/02/2020 11/02/2020
99 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Gia Lai quản lý 14/01/2020
100 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 14/01/2020
101 Quyết định số 64/2019/QĐ_UBND ngày 25/12/2019 Quy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 25/12/2019
102 Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 Về việc quy định tỷ lệ (mức) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên số tiền thu được từ xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 23/12/2019
103 Nghị quyết số 119/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu và nội dung chi, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai 11/12/2019
104 Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 Về việc quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 09/12/2019
105 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh gia lai quản lý 22/11/2019
106 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 Quy định đối tượng khách trong nước được mời cơm áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh gia lai 19/09/2019
107 Nghị quyết số 116/2019/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 Quy định mức chi cho hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do cấp tỉnh tổ chức 10/09/2019
108 Nghị quyết số 115/2019/NQ-HĐND ngày 10/9/2019 Về việc bãi bỏ một số quy định của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/09/2019
109 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai. 02/08/2019
110 Nghị quyết số 106/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/07/2019
111 Nghị quyết số 109/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/07/2019
112 Nghị quyết số 110/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 Phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai 10/07/2019
113 Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 Quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai 20/06/2019
114 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 Quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 06/05/2019
115 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai 01/03/2019
116 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 28/02/2019
Go to Top