Trang chủ  > Chuyên mục > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính công
Tổng cộng có: 26 thủ tục
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng Sở Tài chính Quản lý tài sản công
Thực hiện việc giải trình Sở Tài chính Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm thực hiện việc giải trình Phòng chống tham nhũng
Tiếp nhận yêu cầu giải trình Sở Tài chính Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp và người có  trách nhiệm thực hiện việc giải trình. Phòng chống tham nhũng
Xác minh tài sản, thu nhập Sở Tài chính Thanh tra tỉnh, Thanh tra cấp huyện, Thanh tra sở; bộ phận phụ trách công tác thanh tra nội bộ, tổ chức cán bộ trong các doanh nghiệp nhà nước. Phòng chống tham nhũng
Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập Sở Tài chính Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập các cấp trực thuộc tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập. Phòng chống tham nhũng
Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Sở Tài chính Văn phòng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Quản lý công sản
Mua hóa đơn lẻ Sở Tài chính Sở Tài chính, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện. Quản lý công sản
Mua quyển hóa đơn Sở Tài chính Sở Tài chính, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện. Quản lý công sản
Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Sở Tài chính Cơ quan được giao nhiệm vụ làm chủ tài khoản tạm giữ. Quản lý công sản
Thủ tục yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Sở Tài chính Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh. Bồi thường nhà nước
Thủ tục phục hồi danh dự Sở Tài chính Cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật TNBTCNN năm 2017 ở cấp tỉnh. Bồi thường nhà nước
Thủ tục hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sở Tài chính a) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.b) Cơ quan phối hợp: Cục thuế, Kho bạc nhà nước địa phương.c) Cơ quan quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Quản lý tài sản công
Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương có sử dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số Bộ Tài chính Sở Tài chính Quản lý tài chính doanh nghiệp
Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. - Cơ quan/thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh/Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. Quản lý giá
Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Sở Tài chính - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở, thủ trưởng ban, ngành tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban tiếp công dân tỉnh, bộ phận tiếp công dân của các Sở, ban, ngành tỉnh. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Sở Tài chính - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định (Điều 13 Luật Tố cáo): + Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; + Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh - Cơ quan trực tiếp thực hiện (Điều 22, Luật Tố cáo): + Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND tỉnh; + Các phòng, bộ phận chức năng thuộc Sở, ban, ngành tỉnh.  Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Sở Tài chính - Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, phòng, bộ phận chức năng thuộc sở, ban, ngành tỉnh. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Sở Tài chính * Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: - Chủ tịch UBND tỉnh. - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành tỉnh. * Cơ quan trực tiếp thực hiện: - Thanh tra tỉnh, cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND tỉnh; - Phòng, ban chức năng thuộc Sở, ban, ngành tỉnh; bộ phận chức năng thuộc đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành tỉnh. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Xử lý đơn tại cấp tỉnh Sở Tài chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở, thủ trưởng ban, ngành tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban tiếp công dân tỉnh, bộ phận xử lý đơn thư thuộc các Sở, ban, ngành tỉnh. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thủ tục mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Quản lý tài sản công
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Go to Top