Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Thông tin tài chính > Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy đị

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

03/03/2020

Ngày 31/12/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Theo đó, hệ thống mục lục ngân sách được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 93/2019/TT-BTC có hiệu lực áp dụng từ ngày 14 tháng 02 năm 2020 và được áp dụng từ năm ngân sách 2020.

Xem chi tiết Thông tư số 93/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính: taive.jpg
Go to Top