SỞ TÀI CHÍNH TỈNH GIA LAI
Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0593 824 348
Fax: 0593 876 748
Email: stc@gialai.gov.vn


LIÊN HỆ
(-