Tài liệu

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tài liệu Hội nghị tự chủ tài chính năm 2023
2 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý tài sản công tỉnh Gia Lai
3 Hướng dẫn sử dụng ZALO để tra cứu thông tin
4 Hướng dẫn lập và gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính theo quy định tại Thông tư 133/2018/TT-BTC.
5 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai
Go to Top