Cơ cấu tổ chức

I. LÃNH ĐẠO SỞ
 
GIAM-DOC-(1).jpg Ông: NGUYỄN ANH DŨNG
Chức vụ: Giám đốc Sở
Điện thoại: 0914021529
Email: dungna.stc@gialai.gov.vn
 
LAMDC-(1).jpg Ông: ĐẶNG CỘNG LÂM
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
Điện thoại: 0914013499
Email: lamdc.stc@gialai.gov.vn
HUETH-(1).jpg Bà: TRẦN THỊ HUỆ
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở
Điện thoại: 0914075179
Email: huett.stc@gialai.gov.vn
    
II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ:
- Phòng Tổng hợp;
- Thanh tra; 
- Phòng Tài chính đầu tư; 
- Phòng Quản lý Giá và Công sản; 
- Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp; 
- Phòng Quản lý ngân sách.
Go to Top