Chức năng, nhiệm vụ Lãnh đạo Sở

Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 297/QĐ-STC ngày 28/12/2021 của Giám đốc Sở Tài chính pdf.gif
1. Giám đốc Nguyễn Anh Dũng

a) Là người đứng đầu Sở Tài chính, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, ngân sách tại địa phương.
b) Giữ mối quan hệ làm việc với các cơ quan Trung ương, cơ quan cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trong ngành Tài chính tại địa phương.
c) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
+ Công tác quản lý điều hành cân đối thu chi ngân sách ngân sách địa phương; sử dụng dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách, quỹ dự trữ tài chính, ứng trước dự toán; lập và chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách.
 + Phân bổ các nguồn vốn đầu tư, thanh toán vốn đầu tư XDCB, theo dõi các nguồn thu trên địa bàn, công tác thuế, phí, lệ phí, các nguồn vốn ODA, vốn nước ngoài, chương trình Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo công tác đảm bảo kinh phí khối Đảng, lực lượng vũ trang và các đơn vị khác (nhận kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh theo quy định hiện hành). 
+ Công tác cán bộ, tổ chức, bộ máy, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.
+ Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Sở;
+ Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Phòng Quản lý ngân sách, phòng Tài chính Đầu tư, Phòng Tổng hợp (công tác tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật);
+ Làm chủ tài khoản ngân sách và các quỹ thuộc ngân sách được phân công, làm chủ tài khoản của cơ quan.
+ Chỉ đạo điều hành và quyết toán các nguồn kinh phí của cơ quan.
- Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính, ngân sách của Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, TX, TP: Pleiku, Phú Thiện, Ia Pa, Ayun Pa, KrôngPa, Chư Prông.
d) Là người phát ngôn của Sở Tài chính, cung cấp thông tin và làm việc với các cơ quan báo chí;
đ) Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng do tỉnh thành lập.
2. Phó Giám đốc Đặng Công Lâm
a) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
- Thanh tra chuyên ngành tài chính, ngân sách; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các Doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn.
- Thẩm định giá đất, quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, giá, công sản; lĩnh vực tài chính về đất đai, đền bù; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại;
- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các Phòng: Thanh tra, Quản lý Giá và Công sản; Phòng Tổng hợp (lĩnh vực tài chính doanh nghiệp);
- Thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc Sở ủy quyền làm chủ tài khoản ngân sách và các Quỹ thuộc ngân sách và giải quyết các công việc chung của cơ quan khi Giám đốc đi vắng.
- Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến Sở Tài chính.
- Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính, ngân sách của Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Chư păh, Đức Cơ, Ia Grai.
b) Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng do tỉnh thành lập.
3. Phó Giám đốc Trần Thị Huệ
a) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các lĩnh vực sau:
- Công tác cải cách hành chính, công tác văn thư, lưu trữ; công tác pháp chế; công tác hành chính, quản trị.
- Quản lý tài chính các đơn vị hành chính sự nghiệp và các quỹ đóng góp, tài trợ và an sinh xã hội của tỉnh.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ Sở và lĩnh vực tài chính, ngân sách.
- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp; Phòng Tổng hợp (Công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ; pháp chế; hành chính, quản trị); phòng Quản lý ngân sách (lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin)
-  Thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc Sở ủy quyền làm chủ tài khoản của cơ quan, giúp Giám đốc quản lý sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí của cơ quan.
- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan.
- Thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc Sở ủy quyền làm chủ tài khoản ngân sách và các Quỹ thuộc ngân sách và giải quyết các công việc chung của cơ quan khi Giám đốc đi vắng.
- Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính, ngân sách của Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã: An khê, Kbang, Kông Chro, Đak Đoa, Đăk Pơ, Mang Yang.
b) Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng do tỉnh thành lập.
 
 
Go to Top