Trang chủ  > Văn bản > Văn bản của tỉnh
Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 52/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác (không thuộc đối tượng là tài sản công) của tỉnh Gia Lai

07/04/2023

17/4/2023

Quyết định 15/2023/QĐ-UBND

Quyết định Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/03/2023

19/3/2023

Quyết định 11/2023/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế cập nhật, khai thác và quản lý Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/02/2023

10/3/2023

Quyết định 27/2022/QĐ-UBND

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

14/07/2022

25/07/2022

Quyết định 966/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai

31/12/2021

31/12/2021

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND

Quyết định Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai

24/09/2021

06/10/2021

Quyết định 436/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/05/2021

5/21/2021

Quyết định 320/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục gồm 04 Thủ tục hành chính mới 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Gia Lai

05/04/2021

4/05/2021

Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

Quyết định Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Gia lai quản lý

14/01/2020

24/01/2020

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND

Quyết định Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

14/01/2020

24/01/2020

Quyết định 64/2019/QĐ-UBND

Quyết định Về việc quy định tài sản công bố có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai

25/12/2019

05/01/2020

Quyết định 62/2019/QĐ-UBND

Quyết định Về việc quy định tỷ lệ (mức) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên số tiền thu được từ xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữ toàn dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/12/2019

03/01/2020

Quyết định 678/QĐ-UBND

Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển, kỳ thi tuyển công chức năm 2018 của tỉnh Gia Lai

28/06/2019

28/6/2019

Quyết định 613/QĐ-UBND

Quyết định về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp

05/06/2019

05/6/2019

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND

Quyết định Về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai

18/12/2018

12/18/2018

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND

Quyết định Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai

27/11/2018

11/27/2018

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

24/04/2018

04/5/2018

Quyết định 45/QĐ-UBND

Quyết định Ủy quyền việc thông báo danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh

05/02/2018

2/5/2018

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai

23/08/2017

9/5/2017

Quyết định 579/QĐ-UBND

​Bổ sung một số nội dung của Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tạm thời tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/06/2017

6/22/2017

 |<  < 1 - 2  >  >| 
Go to Top